Pátrací hra - Církevní poklady Jesenicka

29.05.2020

Rádi cestujete, luštíte a poznáváte nová místa? Zkuste rozluštit naši hádanku. Hledáme jméno jednoho středověkého světce.

Není to nic snadného. Budete muset cestovat, počítat, pracovat se souřadnicemi i s historickými informacemi.

Jak na to? Procestujte Jesenicko, navštivte správná místa a na každém místě zjistěte číslo pro doplnění tajenky. Až budete mít všechna čísla, doplňte je zde:

Zkopírujte nebo přepište doplněné souřadnice do internetového vyhledávače (google nebo přímo mapy.cz).

Pokud jste správně doplnili čísla, ukáže se vám na mapě bod. Na první pohled nic neříkající bod...

Teprve teď začíná nejtěžší část úkolu - dopátrat k jakému jménu středověkého svatého se daný bod vztahuje.

Významnou nápovědou může být web: znicenekostely.cz

Správný výsledek můžete ověřit na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz.

Zde jsou jednotlivá místa s úkoly:

Čísla pro zeměpisnou šířku

1) Javorník - kostel sv. Kříže - hřbitovní kaple

Kostel sv. Kříže patří k vynikajícím památkám středověkého stavitelství z poloviny 13. stol. Tato stavba je jedinou ukázkou přechodného stylu románsko - gotického na Jesenicku, která se zachovala bez pozdějších přístaveb ve své původní podobě. Na jednom z náhrobků vsazeném do venkovní zdi kaple je vyobrazena váza. Na tomto náhrobku je jeden letopočet. Jaké je jeho koncové číslo?

2) Bílá Voda - Piaristická kolej

Stavbu financoval majitel Bílé Vody Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu, který povolal do Bílé Vody řád piaristů. Jeho zásluhou byl pro kolej, triviální školu a gymnázium v letech 1723 až 1733 postaven rozsáhlý klášter a školní areál, který je stavebně propojen s kostelem Navštívení Panny Marie. Budova koleje je rozdělena na dvě nádvoří se dvěma ambity s arkádami a rajskou zahradou. Do rozsáhlé stavby vedou čtvery dveře a nad každými dveřmi je nápis. Kolik písmen P obsahují všechny uvedené nápisy dohromady?

3) Javorník - kaple sv. Antonína

Kapličku nechala vystavět paní Emílie Lorencová podle návrhu Aloise Utnera jako díkůvzdání za záchranu jejího syna, který spadl z mostu v Javorníku. Vysvěcena byla 21. 6. 1896. Na počátku 90. let 20. století byla zničená kaple opravena a slavnostně vysvěcena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem 13. 7. 1993. Na vnější stěně kaple jsou vyryty dva letopočty. Rozdíl mezi těmito dvěma roky je hledané číslo.

4) Kobylá nad Vidnávkou - kostel sv. Jáchyma

Kostel sv. Jáchyma v Kobylé je klasicistní stavba z let 1787- 1788. Byl postaven na náklady Náboženského fondu Josefa II., což dokládá deska nad vchodem. Kolik písmen O obsahuje latinský nápis připomínající tuto skutečnost?

5) Horní Údolí - kostel sv. Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele v Horním Údolí z roku 1888 je postaven v novogotickém stylu. Základním materiálem je lomový kámen, doplněný žulovými ozdobnými prvky. Starší barokní kostel postavený na místě dnešního hřbitova byl po výstavbě nového kostela zbořen. Po odsunu původních německých obyvatel byl kostel málo využíván a začal chátrat. Od roku 2002 se o stavbu stará Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné a je postupně rekonstruována. Kolik oken má každá ze dvou sakristií kostela?

6) Travná - kostel Neposkvrněného početí P. Marie

Kostel je významným poutním místem Slezska. Byl vybudován v letech 1878-82 v kombinaci novorománského a novogotického stylu. Projekt vypracoval vídeňský architekt Fridrich von Schmidt na popud vratislavského arcibiskupa Förstera. Na kostele je k nalezení několik letopočtů - v okolí hodin, na venkovní stěně za presbytářem, u zábradlí oddělující vstup do kostela a potok, černý letopočet v dolní části vstupního portálu. Sepiš si všechna čísla. Jedno číslo v nich dominuje. Které?

7) Vidnava - kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Původně raně gotický kostel postaven snad na přelomu 60. a 70. let 13. stol. Přestavby proběhly ve 14., 16. a 18. stol., novorománská úprava pak v letech 1883-1884. Na levé venkovní stěně kostela je bílá mramorová deska s vyobrazením ukřižování (kříž stojí na oblaku s vyčnívající lebkou). Německý nápis obsahuje dvě dvojčíslí. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je hledané číslo.

Čísla pro zeměpisnou délku

1)Jeseník - hřbitov na Husově ulici

Na hřbitově v centrální části poblíž hlavního kříže je pohřben významný jesenický farář Josef Peiker. Jeho zásluhou byl přestavěn kostel v Jeseníku. Na jeho náhrobku jsou kromě data narození a úmrtí ještě další dvě čísla (resp. jedno dvojčíslí). To menší z nich je hledané číslo.

2) Žulová - kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa byl postaven na místě původního hradu Frýdberk, který byl z velké části zničen Švédy. Hradní ruiny až na věž byly strženy a uvolnily tak místo kostelní lodi. Jediné co z hradu zbylo je věž, v jejímž přízemí byl prolámán prostor pro předsíň kostela. V okolí kostela je hřbitov. Za kostelem je maďarský náhrobek se jménem Johann Mari. Hledaným číslem je měsíc jeho narození.

3) Rejvíz - kostel Jména Panny Marie

Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera. Na kostel navazuje sakristie. Kolik má sakristie oken?

4)Žulová - Boží hora

Poutní místo často navštěvované nejen vratislavskými biskupy. V letech 1878-1880 byla dosavadní dřevěná poutní kaple nahrazena novostavbou novogotického kostela. Místo navštívili i někteří významní hosté (například básník Josef von Eichendorff, saská královna Karola). Roku 1905 byla pro poutníky u kostela postavena (dnes zaniklá) chata "Jiřího dům", pojmenovaná podle kardinála Georga Koppa. Na zdi kostela je informační panel o historii místa a na panelu je také napsána nadmořská výška. Těsně pod vrcholem je turistický rozcestník, na kterém je také uvedena nadmořská výška. Uvedené výšky se od sebe liší. O kolik? Rozdíl dvou uvedených nadmořských výšek je hledané číslo.

5) Zlaté Hory - kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha byla východně od města Zlaté Hory, dříve Cukmantl, postavena v letech 1661-1666 a patrně připomíná morové epidemie po třicetileté válce. V r. 1999 na ni byla umístěna pamětní deska připomínající oběti prusko-rakouské války. Kaple stojí při značené cestě na vrchol Biskupské kupy. Kolik má kaple velkých oken v lodi kostela (nepočítáme okna v sakristii a kruhová okna na čelní stěně)?

6) Mikulovice - kostel sv. Mikuláše

Stavba mohutného trojlodního kostela probíhala v letech 1903-1904. Na venkovní boční stěně kostela je vytesán letopočet, sečti první dvě číslice.

7)Zlaté Hory - Maria Hilf

V první polovině 18. století zde byla vystavěna dřevěná kaple, později přestavěná na kostel. Bohoslužby v kostele se konaly až do roku 1955, kdy je komunistické úřady zastavily a vydaly také zákaz konání poutí. Navzdory snahám věřících kostel poté podlehl devastaci a režim rozhodl o jeho demolici. V roce 1973 byl kostel vyhozen do povětří a buldozery srovnán se zemí. V únoru 1990 byl ustaven přípravný výbor pro obnovu poutního místa. Dne 22. dubna téhož roku Svatý otec Jan Pavel II. za účasti statisíců věřících posvětil na Velehradě základní kámen pro stavbu nové mariánské svatyně. V dubnu 1993 byly zahájeny stavební práce, olomoucký arcibiskup Jan Graubner posvětil nový poutní kostel 23. září 1995. U vchodu do areálu kostela stojí na pravé straně základní kámen s letopočtem. Sečti poslední dvě číslice.

Hra ke stažení a tisku: